DUSOBANUKIRWE IBIKUBIYE MU ITEGEKO Nº27/2016...

DUSOBANUKIRWE IBIKUBIYE MU ITEGEKO Nº27/2016 RYO KU WA 08/07/2016 RIGENGA IMICUNGIRE Y’UMUTUNGO W’ABASHYINGIRANYWE, IMPANO N’IZUNGURA.

Kanda hano usome itegeko ryose mu nshamake

PDF - 697.2 kb